ആ രംഗം കൺമുമ്പിൽ കണ്ട് പൊ ട്ടിക്കര ഞ്ഞ് മക്കൾ, സംഭവിച്ചത് അറിഞ്ഞാൽ ഞെ ട്ടും

ആ രംഗം കൺമുമ്പിൽ കണ്ട് പൊ ട്ടിക്കര ഞ്ഞ് മക്കൾ, സംഭവിച്ചത് അറിഞ്ഞാൽ ഞെ ട്ടും കാറിൽ നിന്നു മരുന്ന് വാങ്ങുവാൻ റോഡ് കുറുകെ കടക്കവെ അമിത വേഗത്തിൽ വന്ന ബൈക്ക് ഇടിച്ചു ദമ്പതികൾക്ക്...