ഇപ്പോഴും കാതിൽ മുഴങ്ങുന്നു ആ പൊട്ടിച്ചിരി, കോഴിക്കോട് ശാരദയ്ക്ക് മലയാള സിനിമയുടെ യാത്രാമൊ ഴി

ഇപ്പോഴും കാതിൽ മുഴങ്ങുന്നു ആ പൊട്ടിച്ചിരി, കോഴിക്കോട് ശാരദയ്ക്ക് മലയാള സിനിമയുടെ യാത്രാമൊ ഴി നിരവധി സിനിമകളിലൂടെയും പാരമ്പരകളിലൂടെയും മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിത ആയ നടി ആയിരുന്നു കോഴിക്കോട് ശാരദ. താരത്തിന്റെ മരണ വാർത്ത ആരാധകരെ അകെ...