കരിപ്പൂരിൽ നടന്ന സംഭവം ഇങ്ങനെ… യുവതിയെ പ രിശോധിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോലും ഞെ ട്ടി

കരിപ്പൂരിൽ നടന്ന സംഭവം ഇങ്ങനെ... യുവതിയെ പ രിശോധിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോലും ഞെ ട്ടി വീണ്ടും സ്വർണക്ക ട ത്തിന് താവളമായി കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളം. കരിപ്പൂരിൽ അ ടിവ സ്ത്രത്തിനുള്ളിൽ ഒ ളിപ്പിച്ച നിലയിൽ...