വിവാഹ സൽക്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങിയ 2 വയസ്സുകാരന് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ? ഒരു നാടിനെയാകെ ക ണ്ണീരി ലാഴ്ത്തി

വിവാഹ സൽക്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങിയ 2 വയസ്സുകാരന് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ? ഒരു നാടിനെയാകെ ക ണ്ണീരി ലാഴ്ത്തി തീരാ നൊമ്പരമായ മുഹമ്മദ് യമീന്റെ വേർപാട് വിവാഹ സൽക്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് മാതാവിന്റെയും സഹോദരിയുടെയും കൂടെ വീട്ടിലേക്ക്...