ജോലിക്ക് പോകുന്ന വഴി ഫോൺ വിളിക്കാനെന്ന പേരിൽ കാറിൽനിന്നും ഇറങ്ങി; എന്നാൽ യുവാവ് ചെയ്തത്

ജോലിക്ക് പോകുന്ന വഴി ഫോൺ വിളിക്കാനെന്ന പേരിൽ കാറിൽനിന്നും ഇറങ്ങി; എന്നാൽ യുവാവ് ചെയ്തത് കോട്ടയം മുട്ടമ്പലത്ത് കാറിൽ എത്തിയ യുവാവ് ട്രെയിനിന് മുന്നിൽ ചാ ടി സ്വയം ജീ വനൊ ടുക്കി. കരിപ്പൂരിൽ...