ഭർത്താവിന്റെ മ ര ണ വാർത്ത അറിഞ്ഞ് രോഹിണി പൊ ട്ടിക്ക രഞ്ഞു.. നടിയുടെ വാക്കുകൾ

ഭർത്താവിന്റെ മ ര ണ വാർത്ത അറിഞ്ഞ് രോഹിണി പൊ ട്ടിക്ക രഞ്ഞു.. നടിയുടെ വാക്കുകൾ മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും പ്രിയപ്പെട്ട നടി തന്നെയാണ് രോഹിണി. രോഹിണിയുടെ എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും അറിയാൻ ആരാധകർക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്....