അനുപമയുടെ കുഞ്ഞിനെ ദ ത്തെടുത്ത ആന്ധ്ര ദമ്പതികളിൽ നിന്നു കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചു വാങ്ങാൻ ചെന്നപ്പോൾ

അനുപമയുടെ കുഞ്ഞിനെ ദ ത്തെടുത്ത ആന്ധ്രദമ്പതികളിൽ നിന്നു കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചു വാങ്ങാൻ ചെന്നപ്പോൾ അനുപമ എന്ന അമ്മ അറിയാതെ ദ ത്ത് നൽകിയ കുഞ്ഞിനെ ആന്ധ്രയിൽ ദത്തെടുത്ത മാതാപിതാക്കൾക്കരികിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ജോലിക്ക്...