പത്തനംതിട്ടയിൽ ഭർത്താവിന്റെ മൃ തശരീരം അവസാനമായി കാണില്ലെന്ന വാ ശിപിടിച്ച ഭാര്യ, പിന്നെ നടന്നത് ചരിത്രം

പത്തനംതിട്ടയിൽ ഭർത്താവിന്റെ മൃ തശരീരം അവസാനമായി കാണില്ലെന്ന വാ ശിപിടിച്ച ഭാര്യ, പിന്നെ നടന്നത് ചരിത്രം മ രിച്ചുപോയ ഭർത്താവിന് നീ തി ഒരുക്കാനായി സംസ്കരിക്കാതെ 4 ദിവസങൾ മോ ർച്ചറിയിലെ തണുപ്പിൽ ഭർത്താവിനെ...