തൃശൂരിൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ യുവാക്കൾക്ക് സംഭവിച്ചത് – നിലവിളിച്ച് വീട്ടുകാർ

തൃശൂരിൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ യുവാക്കൾക്ക് സംഭവിച്ചത് - നിലവിളിച്ച് വീട്ടുകാർ... യുവാക്കളുടെ മര ണത്തിൽ നടുങ്ങി ഒരു നാട്. തൃശൂരിൽ മരോട്ടിച്ചാൽ വല്ലൂർകുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ രണ്ടു യുവാക്കൾ മുങ്ങി മ രിച്ചു. പുതുക്കാട്...