വിവാഹമോചന വാർത്തക്കിടെ പിറന്നാളിനും സന്തോഷില്ല, നവ്യയുടെ മറുപടി-സ്ത്രീകൾ സ്വതന്ത്രരായി ജീവിക്കണം

വിവാഹമോചന വാർത്തക്കിടെ പിറന്നാളിനും സന്തോഷില്ല, നവ്യയുടെ മറുപടി-സ്ത്രീകൾ സ്വതന്ത്രരായി ജീവിക്കണം ഇഷ്ട്ടത്തിലൂടെ എത്തി നന്ദനത്തിലൂടെ മലയാളികൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട നടിയായി മാറിയ താരമാണ് നവ്യ നായർ. വിവാഹം കഴിഞ്ഞു വലിയൊരു ഇടവേളയെടുത്ത നവ്യ, പിന്നീട് ഷോകളിലൂടെയും...

ഈ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തിന്റെ കേടാ.., താലോലിച്ച് വളർത്തിയ മകളുടെ സന്ദേശം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു

ഈ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തിന്റെ കേടാ.., താലോലിച്ച് വളർത്തിയ മകളുടെ സന്ദേശം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ആത്മഹത്യ ഇപ്പോൾ ഒരു വാർത്തയെ അല്ലാതെ മാറികഴിഞ്ഞു. പലകാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇത്തരം വാർത്തകൾ ശ്രദ്ധ നേടാറുണ്ടങ്കിലും ചില വാർത്തകളിൽ വലിയ...