സംഭവം ആലുവയിൽ; 21കാരി ജീ വ നൊടുക്കിയതിന് കാരണം ഇങ്ങനെ.. നോട്ട്ബുക്കിൽ പ്ര തി യായി പോ ലീ സും

സംഭവം ആലുവയിൽ; 21കാരി ജീ വ നൊടുക്കിയതിന് കാരണം ഇങ്ങനെ.. നോട്ട്ബുക്കിൽ പ്ര തി യായി പോ ലീ സും ആലുവയിലെ കീഴ്മാട് നിന്നുമിപ്പോൾ 21കാരി ജീ വനൊ ടുക്കി എന്ന വാർത്തയാണ് എത്തിയത്...