ഇത് കാലത്തിന്റെ മധുര പ്ര തികാരം; അന്ന് രഞ്ജു രഞ്ജിമാർ ഭാമയോട് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് അച്ചട്ടായി

ഇത് കാലത്തിന്റെ മധുര പ്ര തികാരം; അന്ന് രഞ്ജു രഞ്ജിമാർ ഭാമയോട് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് അ ച്ചട്ടായി കൊച്ചിയിൽ നടി ആക്ര മിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ ഇരുപതോളം സാ ക്ഷികൾ ആയിരുന്നു, പിന്നിട് വിസ്താര സമയത്തു...