സ്വർണം കാണാൻ വന്ന ബന്ധുക്കൾ ചമ്മിപ്പോയ ഒരു വിവാഹ കഥ

സ്വർണം കാണാൻ വന്ന ബന്ധുക്കൾ ചമ്മിപ്പോയ ഒരു വിവാഹ കഥ സ്ത്രീധനം കൊടുക്കുന്നതും വാങ്ങുന്നതും തെ റ്റാ ണ് എന്ന് വാ കൊണ്ടുള്ള പറച്ചിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന കാലമാണിത്. സ്ത്രീധനം എന്ന ഏർപ്പാട് തെറ്റാണോ...

ഈ നടന് കുടുംബവിളക്ക് സീരിയൽ സംഭവിച്ചത്.. ആരുമറിയാത്ത കഥ

ഈ നടന് കുടുംബവിളക്ക് സീരിയൽ സംഭവിച്ചത്.. ആരുമറിയാത്ത കഥ മിനിസ്ക്രീൻ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പരമ്പരയാണ് കുടുംബവിളക്ക്. എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പോഴും റേറ്റ്ങ്ങിൽ ഒന്നാമത് നിൽക്കാൻ ഈ സീരിയലിന് സാധിക്കാറുണ്ട്. ശീതൾ ആയി എത്തുന്നവരും...